Dette kartet inneholder data om kulturminner og kulturmiljøer som er fredet etter kulturminneloven,
vernet etter plan- og bygningsloven, eller kulturminnefaglig vurdert som verneverdige.

Kulturminnene er hentet fra Askeladden som er Riksantikvarens offisielle database over fredete kulturminner og kulturmiljøer i Norge.

Her på Kartportalen til Indre Østfold får du en oversikt over hvor kulturminnene er.

Vil du ha kart med mer informasjon om hvert enkelt kulturminne, kan du gå til kulturminnesøk hos Riksantikvaren