Kartportalen til Indre Østfoldsamarbeidet har i en tid etter nyttår hatt en del feil og magler på grunn av kommunesammenslåingen. Vi jobber med å få alle ting på plass, men har litt begrensede resurser. De fleste hovedfunksjonene er ok, men det gjenstår en del detaljer og kvalitetsikring. Vi kommer med en ny artikkel når vi har dette på plass. For ordens skyld nevner vi at Rømskog og Aremark ikke lenger er en del av Indre Østfoldsamarbeidet. Geodata ønsker alle en god vår.