For generelle grunnlagsdata som navn, stier, naturdata er det enklest å sende dette inn via Kartverkets kartportal for feil i kartet.

https://www.rettikartet.no/

Matrikkeldata

For eiendomsdata, bygg og adresser må dette rettes i matrikkelen. Dette gjøres ved henvendelse til kommunene.

Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelbrevet
Matrikkelen ble etablert ved konvertering av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på
fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Det kan
også være feil og mangler ved registrert bygnings- og adresseinformasjon. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre
innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Vær oppmerksom på at for mange matrikkelenheter og bygg hefter usikkerhet ved arealet som oppgis.

AR5 (markslag)
For endringer på landbrukseiendommer i markslag (AR5), sendes det inn skisser til Landbrukskontorene som behandler disse, eventuelt kommer på befaring.

Temadata
For kommunenes temadata som vises i denne kartportalen, meldes feil/endringer i geodataavdelingen i Askim.